W kręgu Lackowej

Zapraszamy do zdobywania odznaki Beskidu Niskiego W KRĘGU LACKOWEJ. Oznaka ma na celu popularyzację regionu i pokazanie miejsc pięknych i dzikich oraz stanowi zachętę do przemierzania marszem lub biegiem szlaków turystycznych i nieoznakowanych ścieżek zachodniej części Beskidu Niskiego.

Regulamin zdobywania odznaki

§ 1
Odznaka W KRĘGU LACKOWEJ jest odznaką przyznawaną przez operatora serwisu www.niski.pl zwanego Organizatorem.
§ 2
Zdobywający odznakę W KRĘGU LACKOWEJ nazywany jest Uczestnikiem.
§ 3
Oznakę może zdobywać każdy Uczestnik, który ukończył 18 lat lub osoba niepełnoletnia znajdująca się pod opieką prawnego opiekuna.
§ 4
Obszar zdobywania odznaki obejmuje zachodnią część Beskidu Niskiego.
§ 5
Celem ustanowienia odznaki W KRĘGU LACKOWEJ jest promowanie aktywnego stylu życia przez biegi i wędrówki po górach, a także poznawanie piękna, historii, przyrody, tradycji i kultury Beskidu Niskiego.
§ 6
Odznaka W KRĘGU LACKOWEJ jest czterostopniowa. Są to stopień: BRĄZOWY, SREBRNY, ZŁOTY I PLATYNOWY. 
§ 7
Stopnie należy zdobywać kolejno. Na każdy stopień należy zrealizować minimum 5 wycieczek o minimalnej łącznej długości 50 km. Na odznakę PLATYNOWĄ wycieczki muszą być przeprowadzone w warunkach zimowych w okresie od 1 grudnia do 30 marca.
§ 8
W trakcie zdobywania każdej odznaki minimum 2 wycieczki muszą pokrywać się w 80% z trasami zaproponowanymi przez Organizatora. Pokonanie tej samej trasy, ale w przeciwnym kierunku jest traktowane jako inna wycieczka.
§ 9
Do zdobycia odznaki nie zalicza się wycieczek odbytych przed dniem 1 sierpnia 2017 roku.
§ 10
Zdobywanie każdego stopnia odznaki nie może trwać dłużej niż 3 sezony.
§ 11
Werefikacja odznaki.
Każdy stopień odznaki weryfikowany jest oddzielnie. Podstawą weryfikacji jest spełnienie jednego z poniższych warunków:
udział w weekendzie biegowym Beskidu Niskiego 
lub
samodzielne odbycie wycieczek zaproponowanych przez Organizatora
lub
samodzielne odbycie wycieczek odbytych według własnego planu oraz udokumentowanie ich na mapach z dowolnej aplikacji np. endomondo, mapy google, tom-tom itp.

Organizator dopuszcza inne wiarygodne formy weryfikacji zaproponowane przez Uczestnika.
§ 12
Weryfikacja odbywa się całościowo po przesłaniu drogą mailową na adres: odznaka@niski.pl wypełnionego formularza [tutaj DO POBRANIA] wraz z przynajmniej jednym zdjęciem z każdej trasy do potwierdzenia.
§ 13
Organizator na stronie www.niski.pl publikuje listę Uczestników, którzy zdobyli poszczególne stopnie odznaki W KRĘGU LACKOWEJ.
§ 14
Odznaka jest bezpłatna i po pomyślnej wyryfikacji można ją odebrać osobiście w gospodarstwie Siwejka, Ropki 20, po wcześniejszym uzgodnieniu. Możliwe jest także wysłanie odznaki pocztą (Uczestnik ponosi wówczas koszt przesyłki).
Organizator zastrzega sobie możliwość porównywania i publikowania wyników Uczestników, w szczególności czasu pokonania trasy.
§ 15
Przesyłając zdjęcia i materiały do potwierdzenia Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Organizatora w celach promocyjnych odznaki i serwisu www.niski.pl.
§ 16
Prawo do interpretacji oraz wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Organizator.
§ 17
Informacje związane z odznaką W KRĘGU LACKOWEJ można uzyskać e-mailowo pod adresem: odznaka@niski.pl.

Lista zdobywców odznaki W KRĘGU LACKOWEJ

Propozycje tras

Podziel się:

Mapy